ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

Lingaraj Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *